Προεπιλογές/Προκαθορισμένες Επιλογές (Defaults/Default Options)

Προεπιλογές είναι οι προκαθορισμένες επιλογές που θα συμβούν εφόσον κάποιος δεν πάρει μια ενεργή απόφαση σε οποιοδήποτε ζήτημα. Οι προεπιλογές έχουν μεγάλη σημασία στην καθημερινότητα μας γιατί το αποτέλεσμα μιας κατάστασης μπορεί να επηρεαστεί πολύ αν αλλάξεις τις προεπιλογές που προσφέρονται.